Klustring av rumsliga data med hjälp av hexagonskikt

Introduktion

Moderna informationssystem arbetar med enorma mängder rumsliga data: objektets placering, dynamik och beteende förändras dynamiskt med tiden. Visuell representation av rumsligt distribuerade data har ett starkt inflytande på hur de uppfattas och stödjer beslutsfattandet.

Det finns många metoder för visualisering av geodata: georefererade diagram och diagram, kromatisk representation av attributinformation om geoobjekt, värmekartor. För moderna informationssystem som arbetar med data som distribueras på marken finns det ett krav på att integrera representationer av landskapets faktiska tillstånd och själva geodataunderlaget.

Ett enkelt exempel på rumsligt distribuerad information är anonymiserade uppgifter om trafikolyckor under de senaste åren. Dessa uppgifter är en uppsättning koordinater (latitud/longitud) för punkter på marken där olyckor inträffade. All information om olyckorna (tid på dagen, olycksdeltagarnas egenskaper, information om offren osv.

För en rumslig aggregering av data använder cGIS-plattformen det hexagonala nätet (Hexagon Layer). När man använder ett rutnät med celler av denna form är alla angränsande hexagonaler på samma avstånd, så hexagonaler har en fördel jämfört med det traditionella fyrkantiga rutnätet, där vissa celler är längre bort än andra.

Representation av uppgifter om trafikolyckor i cellstrukturskikt

Analytiska cellstrukturskikt (hexagonala celler) gör det möjligt att visuellt integrera landskapsdata med de data som studeras och som är fördelade i terrängen. De gör det möjligt att visa rumsligt fördelade data, som är en uppsättning koordinater utan någon attributinformation. Det analytiska skiktet kommer att utföra rumslig aggregering av data och presentera resultatet som tredimensionella kolumner med en cellulär bas. Höjden på varje kolumn kommer att vara proportionell mot antalet punkter på kartan som faller inom dess bas.

En sådan representation är mycket praktisk för snabb utvärdering av kvalitativa data. Genom att ändra observatörens position och parametrarna för dataanalys och aggregering kan man snabbt identifiera problemområden i transportnätet för att senare göra en mer detaljerad analys.

När användaren arbetar med skiktdata kan han/hon ändra vy genom att med musen styra observatörens position, betraktningsvinkel och höjd över landskapet.

Vy av samma plats från olika sidor


På funktionspanelen Layer Parameters kan användaren ange olika dataanalysparametrar.

Funktionell panel med hexagonskikt


Параметр “Радиус” позволяет задать ширину основания ячеек, которые будут покрывать исследуемую территорию. Чем больше точек на карте попадет в ячейку, тем больше окажется ее высота в визуальном представлении. 

Параметр “Толщина” влияет на толщину визуального представления столбиков, которые отображают исследуемые данные. Изменяя этот параметр можно добиться более оптимального, с точки зрения эстетики, вида.

Параметры “Фильтр по нижней границе” и “Фильтр по верхней границу” позволяют произвести отсечку данных по результатам агрегирования. Изменяя значения этих параметров, можно скрыть малозначимые для визуального представления данные, либо отобразить те из них, которые удовлетворяют интересуемому диапазону распределения.

Visuell analys av uppgifter om trafikolyckor på ett lager

Kvalitativ visuell analys av data i analysskiktet gör det möjligt att se i vilka delar av stadslandskapet trafikolyckor inträffar mest frekvent. Det är till exempel möjligt att identifiera områden där antalet olyckor är högre än genomsnittet för transportnätet.

Delar av transportnätet med hög olycksfrekvens

En mer detaljerad analys av trafikolyckor kan göras i visualiseringslager som stöder analys av geodata som innehåller attributinformation.

sv_SE